Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Compilatie parlementaire voorbereidingen WVV

Via volgende webpagina kan u de compilatie van parlementaire voorbereidingen van het WVV raadplegen.

Rol van het BCV

Na intensieve gedachtewisselingen hebben de stichtende leden van het BCV de krachtlijnen voorgesteld van wat volgens hen een modernisering van het Belgische vennootschapsrecht moet inhouden. Dit gebeurde op een colloquium dat op 28 maart 2014 werd gehouden in de Nationale Bank van België, waar het verslagboek ‘De modernisering van het vennootschapsrecht‘ werd voorgesteld.

Dit colloquium vormde het startpunt van uitgebreid overleg met belangengroepen en andere academici. Dit overleg mondde uit in de beleidsnota die in juli 2015 aan de Minister van Justitie werd overhandigd en in oktober in de Commissie voor handels- en economisch Recht van de Kamer van volksvertegenwoordigers werd besproken.

In aansluiting op deze commissiebespreking werd een expertenwerkgroep samengesteld. Die groep bestond uit vier toenmalige bestuurders van het BCV, met name, in alfabetische volgorde, de heren Hans DE WULF, Paul Alain FORIERS, Jean-Marie NELISSEN GRADE en mevrouw Marieke WYCKAERT.

Zij konden in het kader van de stuurgroep rekenen op de steun van de heren Xavier DIEUX en Guy HORSMANS en voor punctuele onderwerpen op de medewerking van tal van leden van het BCV, zoals blijkt uit bladzijde 7 van de memorie van toelichting.

Het BCV heeft daarna verder het eerste onderzoek rond het WVV gefaciliteerd, zowel in de aanloop naar de goedkeuring door de Kamer van volksvertegenwoordigers als in de eerste en maanden en jaren na de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek. Hieronder vindt u een overzicht van de daartoe genomen initiatieven.

Colloquium De modernisering van het vennootschapsrecht

Op 28 maart 2014 werd op het initiatief van het BCV een colloquium gewijd aan de modernisering van het vennootschapsrecht. Tijdens dit colloquium werd een tweetalig verslagboek voorgesteld: De modernisering van het vennootschapsrecht’.

Studiedag Het ontwerp van Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Op 8 november 2017 werd in Brussel een volgende studiedag gehouden onder auspiciën van het BCV, met name over de in de zomer van dat jaar door de regering goedgekeurde eerste ontwerpteksten van boeken 1 t.e.m. 14 van het WVV. In het verlengde van deze studiedag werden de bijdragen van de sprekers, wiens PowerPoint-presentaties hier te vinden zijn, gebundeld in een boek, dat verkrijgbaar is bij Larcier.

Interuniversitaire seminaries

In de herfst van 2018 werden door de rechtsfaculteiten van zeven Belgische universiteiten zes interuniversitaire seminaries gehouden over het (ontwerp van) WVV in Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven en Luik. Deze seminaries hebben aanleiding gegeven tot twee boeken, respectievelijk beschikbaar bij Anthemis (in het Frans) en bij Intersentia (in het Nederlands).

Parlementaire voorbereidingen

De parlementaire voorbereidingen voor het WVV, zijn hier te raadplegen.

De parlementaire voorbereidingen inzake tot omzetting van de gewijzigde aandeelhoudersrichtlijn (“SRD II”) en houdende wijzigingen aan het WVV en andere verwante bepalingen, vindt u hier.