Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Compilatie parlementaire voorbereidingen WVV

Via volgende webpagina kan u de compilatie van parlementaire voorbereidingen van het WVV raadplegen.

Rol van het BCV

Na intensieve gedachtewisselingen hebben de stichtende leden van het BCV de krachtlijnen voorgesteld van wat volgens hen een modernisering van het Belgische vennootschapsrecht moet inhouden. Dit gebeurde op een colloquium dat op 28 maart 2014 werd gehouden in de Nationale Bank van België, waar het verslagboek ‘De modernisering van het vennootschapsrecht‘ werd voorgesteld.

Dit colloquium vormde het startpunt van uitgebreid overleg met belangengroepen en andere academici. Dit overleg mondde uit in de beleidsnota die in juli 2015 aan de Minister van Justitie werd overhandigd en in oktober in de Commissie voor handels- en economisch Recht van de Kamer van volksvertegenwoordigers werd besproken.

In aansluiting op deze commissiebespreking werd een expertenwerkgroep samengesteld. Die groep bestond uit vier toenmalige bestuurders van het BCV, met name, in alfabetische volgorde, de heren Hans DE WULF, Paul Alain FORIERS, Jean-Marie NELISSEN GRADE en mevrouw Marieke WYCKAERT.

Zij konden in het kader van de stuurgroep rekenen op de steun van de heren Xavier DIEUX en Guy HORSMANS en voor punctuele onderwerpen op de medewerking van tal van leden van het BCV, zoals blijkt uit bladzijde 7 van de memorie van toelichting.

Het BCV heeft daarna verder het onderzoek rond en de interpretatie van het WVV gefaciliteerd. Hieronder vindt u een overzicht van de daartoe genomen initiatieven.

Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen

Het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen (CASAVV) is een samenwerking tussen Fednot en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV) die, via haar adviezen, er naar streeft te komen tot een uniforme interpretatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Adviescomité streeft er naar om te komen tot een uniforme interpretatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Adviescomité verwezenlijkt haar doel door adviezen uit te brengen en interpretaties voor te stellen omtrent vennootschapsrechtelijke thema’s waaromtrent rechtsonzekerheid bestaat. Het Adviescomité is samengesteld uit leden van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht en notarissen afgevaardigd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De leden van het BCV die lid zijn van het Adviescomité zijn Pierre Nicaise, Marieke Wyckaert, Henri Culot, Kristof Maresceau en Jeroen Delvoie (effectieve leden) en Eric Pottier, Carl Clottens, Philippe Lambrecht, Bernard Tilleman en Edouard-Jean Navez (plaatsvervangende leden).
Voor een bijdrage over CASAVV in Notarius, klik hier.

Compilatie parlementaire voorbereidingen

Met dank aan mevrouw Filiz Korkmazer, gewezen adjunct-kabinetchef economisch recht op het kabinet van toenmalig minister van justitie Geens, stelde het BCV een compilatie van parlementaire voorbereidingen van het WVV samen. Deze webpagina bevat de links naar één document per artikel van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”), met achtereenvolgens de per 1 maart 2022 in voege zijnde wettekst, de tekst van wetsontwerp(en), voorontwerp(en), de memorie van toelichting en, in voorkomend geval, de toelichting bij goedgekeurde amendementen en passages uit de adviezen van de Raad van State.

Elk document geeft via tracked changes de wijzigingen tussen de  opeenvolgende versies weer en verwijst bij wijzigingen tijdens het totstandkomingsproces of na de inwerkingtreding van het WVV naar de oorzaak van de wijziging (amendement, wijzigingswet, etc).

Colloquium De modernisering van het vennootschapsrecht

Op 28 maart 2014 werd op het initiatief van het BCV een colloquium gewijd aan de modernisering van het vennootschapsrecht. Tijdens dit colloquium werd een tweetalig verslagboek voorgesteld: De modernisering van het vennootschapsrecht’.

Studiedag Het ontwerp van Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Op 8 november 2017 werd in Brussel een volgende studiedag gehouden onder auspiciën van het BCV, met name over de in de zomer van dat jaar door de regering goedgekeurde eerste ontwerpteksten van boeken 1 t.e.m. 14 van het WVV. In het verlengde van deze studiedag werden de bijdragen van de sprekers, wiens PowerPoint-presentaties hier te vinden zijn, gebundeld in een boek, dat verkrijgbaar is bij Larcier.

Interuniversitaire seminaries

In de herfst van 2018 werden door de rechtsfaculteiten van zeven Belgische universiteiten zes interuniversitaire seminaries gehouden over het (ontwerp van) WVV in Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven en Luik. Deze seminaries hebben aanleiding gegeven tot twee boeken, respectievelijk beschikbaar bij Anthemis (in het Frans) en bij Intersentia (in het Nederlands).

Parlementaire voorbereidingen

De parlementaire voorbereidingen voor het WVV, zijn hier te raadplegen.

De parlementaire voorbereidingen inzake tot omzetting van de gewijzigde aandeelhoudersrichtlijn (“SRD II”) en houdende wijzigingen aan het WVV en andere verwante bepalingen, vindt u hier.