De wisselwerking tussen het nieuwe herstructureringskader in Boek XX WER en het vennootschapsrecht leidt tot vragen in de praktijk. Daarom heeft een aantal specialisten in het vennootschaps- en/of insolventierecht het idee opgevat om in de schoot van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht een toelichtende nota op te stellen die de praktijk richting kan geven bij de eerste toepassingen van de nieuwe herstructureringswetgeving.


Deze nota is het resultaat van een aantal grondige besprekingen en gedachtewisselingen, met aandacht voor de Europese oorsprong van de teksten, de parlementaire voorbereiding, het WVV en de buitenlandse voorbeelden. De voorgestelde oplossingen zijn dus weloverwogen, en kunnen om die reden de praktijk hopelijk overtuigen, maar het BCV staat uiteraard open voor dialoog over deze en andere punten.

De auteurs van de nota zijn: Diederik Bruloot, Henri Culot, Frederik De Leo, Hans De Wulf, Dominique De Marez, Gillis Lindemans, Jasper Van Eetvelde, Arie Van Hoe en Marieke Wyckaert

Klik hier voor de Nederlandse versie van de nota. Klik hier voor de Franse versie van de nota.

Op 15 maart werd het wetsontwerp ter omzetting van de richtlijn inzake grensoverschrijdende herstructureringen (2019/2121) ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De parlementaire voorbereidingen vindt u hier.

Op 23 december 2022 is het voorontwerp van de omzettingswet voor Richtlijn 2019/2121 door de Ministerraad goedgekeurd. Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

In 2023 wordt de Prix Coppens opnieuw uitgereikt, ter waarde van 15.000 €. Deze prijs bekroont een doctoraatsproefschrift dat in de voorbije vijf jaar een bijdrage heeft geleverd aan het vennootschapsrecht of aan een aan het vennootschapsrecht verwant thema. Alle doctores in de rechtsgeleerdheid aan een Europese universiteit die niet meer dan 40 jaar oud zijn, komen voor de prijs in aanmerking. U moet uw kandidatuur voor 15 december 2022 indienen. Voor alle informatie, klik hier.

Op 14 november om 10u geeft John Armour (Oxford) de openingslezing van de Dieter Heremans Lecture Series in Law & Economics aan de KU Leuven over ‘The Corporation as a Social Actor’.

Voor het volledige programma en om u in te schrijven, klik hier.

De bestuurders van het BCV hebben samen een bijdrage geschreven in de jongste editie van TRV-RPS (2022/3): “Rechtspersonenrecht in beweging – Droit des personnes morales en évolution ”.

De bestuurder – Robby Houben

Zijn de blijvende verschillen tussen NV en BV gerechtvaardigd ? – Hans De Wulf

Over de ‘versterkte goede trouw’ – Niels Appermont

Het intern reglement – Frank Hellemans

Belgische vennootschapsjuristen, het Europees vennootschapsrecht is onze grotere aandacht en waakzaamheid (eerder) waard – Marieke Wyckaert

Zijn de handvatten van het gemeen vennootschapsrecht tot realisatie van een duurzame economie aan versterking toe? – Alain François en Maxime Verheyden

Progressive Corporate Law in Belgium (?!) – Roman Aydogdu

L’équilibre “Liberté, égalité, fraternité” – Yves De Cordt

Une pensée qui mérite réflexion : faut-il élargir la notion de contrôle aux associations et aux fondations ? – Paul Alain Foriers

Naar aanleiding van 5 jaar Corporate Finance Lab organiseert het Instituut voor Handels- en Insolventierecht op woensdag 1 juni 2022 te Leuven een studienamiddag over deficitaire vereffening, soorten van aandelen en de toekomstige regels over het collectief akkoord. Voor het programma van de studienamiddag, die de vormt aanneemt van een disputatio en om u in te schrijven, klik hier.

Op 9 juni organiseren het VBO en de Jean-Pierre Blumberg Leerstoel van de Universiteit Antwerpen samen een studiedag over aandeelhoudersactivisme in België. Voor meer informatie en om in te schrijven, klik hier.

Jura Falconis organiseert op 29 april een studiedag over Foreign Direct Investments. Klik hier voor meer informatie.

Onze databank met compilaties van de parlementaire voorbereidingen van het WVV is afgewerkt: ook de boeken 13 t.e.m. 18 zijn nu voorzien van nodige tracked changes en hyperlinks om respectievelijk verschillen tussen (wet- en) ontwerpteksten en links naar amendementen duidelijk te maken.